ARBETSSÄTT

Personalen på Villa Adela drivs av att ge bästa möjliga omsorg. Vi ser den enskilda individen och har stor förståelse för vikten av ungdomens tid hos oss. Vi är väldigt måna om att få den enskilde aktiverad genom delaktighet då vi anser att detta leder till en bättre möjlighet till integration.
Samtliga medarbetare har en stor ödmjukhet inför arbetet med målgruppen och detta innebär att vi ser individen bakom all den problematik som vissa av dessa ungdomar går igenom. Det tas stor hänsyn till det som ungdomen har genomgått innan denne kom till Villa Adela. Här jobbar vi med att blicka framåt och ser istället alla möjligheter som framtiden har att erbjuda.

INTEGRATION OCH MENTORSKAP


Personalen har handplockats utifrån deras genuina intresse för att arbeta med ungdomar. Samtliga medarbetare på Villa Adela är av åsikten att alla människor är lika värda. Alla individers behov är lika viktiga och måste tas hänsyn till. På Villa Adela har vi medarbetare i olika åldrar, kön, med olika etniciteter, språkkunskaper samt religionstillhörighet. Detta ger en bred grupp av personer som blir förebilder och även också en trygghet för ungdomarna. Vi har medarbetare som själva gjort den resa som dessa ungdomar står inför, vilket ger en fantastisk möjlighet att få en kontaktperson som ungdomarna inte bara kan lära sig av hur det svenska samhället fungerar utan även ge ungdomarna möjlighet att lära utav de erfarenheter som medarbetarna hade under sin resa. Man arbetar med att ungdomarna ska bli så självständiga som möjligt och ge dom de verktyg som behövs för att klara sig helt på egen hand. Tillsammans med ungdomens god man arbetar man aktivt för att skapa de nödvändiga kontakter som behövs med bland annat myndigheter, vårdinrättningar, föreningslivet med flera. Viktiga områden som det läggs större fokus på är; utbildning, språk, arbete, fritidsliv och nätverk.
Samtliga medarbetare på Villa Adela förstår vikten av att bemöta ungdomarna med respekt, värdighet samt ta hänsyn till deras behov. Samtliga medarbetare jobbar också utifrån tydliga riktlinjer och struktur. Villa Adelas boenden har utarbetade och tydliga rutiner som bidrar till en förutsägbar och trygg miljö för de boende och en trygg och god arbetsmiljö för medarbetarna.

TILLGÄNGLIGHET

Barnen skall känna sig trygga med att det alltid finns kompetent stöd till hands, såväl ledningspersonal samt ordinarie personal finns alltid på plats. Det finns alltid en arbetsledare som har ett övergripande ansvar att se till att barnen är trygga och har det stöd som de behöver.

INDIVIDUELLT BEHOV OCH STÖD

Att alla människor på denna jord är unika är inget nytt, på Villa Adela så utgår vi alltid ifrån den enskilda individen och anpassar hjälpen och stödet efter individens personliga behov. Målsättningen är att ungdomarna skall leva ett så lugnt och tryggt liv som möjligt. Vi gör alltid utförliga och individuella genomförandeplaner. Genomförandeplanen följs kontinuerligt upp och ändras vid behov och en nära dialog förs med god man och ungdomens socialsekreterare.

INSKRIVNINGSPROCESSEN

Villa Adelas medarbetare besitter samtliga kunskaper som krävs för att kunna göra ett snabbt och smidigt mottagande utav de ensamkommande ungdomarna som kommer till oss. Det enda som krävs är en kontakt från socialtjänsten samt ett placeringsbeslut.
I och med att samtliga boenden är dubbelbemannade dygnet runt så kan akuta placeringar tas emot. Kontakt med beslutsfattare går att få under dygnets alla timmar, samtliga veckodagar under årets alla dagar.
Villa Adela
Skyddat Boende

Julia Isacsson
Verksamhetsledare 

Julia.isacsson@villaadela.se
073 595 55 57
Villa Adela
HVB

Tanja Medenica
Operativ chef 

tanja.medenica@villaadela.se
010-16 36 032
Villa Adela
Täby

Nina Ahmadian
Arbetsledare

Nina.ahmadian@villaadela.se
010 16 36 043
För frågor gällande ekonomi kontakta:

Mia-Carin Tanner
Ekonomichef

mia-carin@villaadela.se
0720-77 83 73
© Copyright Villa Adela 2020.

Search